Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ROBOKIDS: de onderneming die haar producten op afstand aan klanten aanbiedt, via haar webwinkel.
 2. Klant: de natuurlijke persoon en/of instelling die een bestelling plaatst via de webwinkel en/of een overeenkomst op afstand aangaat met ROBOKIDS.
 3. Producten: alle producten die ROBOKIDS via haar webwinkel aanbiedt.
 4. Consumentenkoop: De koop van een roerende zaak door een consument bij ROBOKIDS.
 5. Instelling / Bedrijf: de koop van een roerende zaak door een instelling en/of bedrijf die handelt in de uitoefening van een beroep / bedrijf.
 6. Bedenktijd:de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: het recht van een klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand c.q. het retourneren van een ontvangen bestelling.
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die ROBOKIDS aan haar klanten ter beschikking stelt en die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die via een communicatiemiddel op afstand tot stand is gekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 11. Webwinkel: de webwinkel eigendom en in beheer van ROBOKIDS. Toegankelijk via RoboKids.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van derden worden door ROBOKIDS uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten en bestellingen waarvoor ROBOKIDS voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Het door de klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een bestelling, bestellingbevestiging of overeenkomst geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien ROBOKIDS niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat ROBOKIDS het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbod webwinkel

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod in de webwinkel is vrijblijvend. ROBOKIDS is gerechtigd het aanbod te allen tijde te wijzigen en/of aan te passen.
 3. Het aanbod in de webwinkel van ROBOKIDS bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de klant een goede beoordeling van de producten kan maken. In ieder geval staat vermeld:

–          de totale verkoopprijs inclusief belastingen

–          eventuele verzendkosten

–          (korte) omschrijving van product

–          beschikbare maten

–          kleur

–          soort materialen

 1. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, materialen, etc. in de webshop zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. ROBOKIDS kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden ROBOKIDS niet.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst c.q. bestelling

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

–          De klant een bestelling heeft geplaatst in de webshop middels het volledig en correct invullen van alle verplichte gegevens;

–          De klant op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van de bestelling ontvangen heeft

 1. Een bestelling wordt altijd langs elektronische weg door ROBOKIDS bevestigd.
 2. Wanneer van ROBOKIDS in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort.
 3. In de ontvangstbevestiging die de klant na een bestelling van ROBOKIDS ontvangt staat in ieder geval:

–          Een omschrijving van het gekochte product en het aantal

–          De prijs van het product en BTW

–          Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres),                          emailadres en telefoonnummer

–          Het bestelnummer

 1. ROBOKIDS heeft het recht zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ROBOKIDS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. ROBOKIDS heeft het recht om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren en/of te annuleren.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. Bij een bestelling dient de klant alle verplichte persoonsgegevens aan ROBOKIDS te verstrekken. Indien de klant bij een bestelling geen woonadres of afleveradres opgeeft dan is ROBOKIDS gerechtigd een bestelling niet te accepteren totdat de klant zijn woonadres of afleveradres opgeeft.
 2. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd.
 3. De klant dient alle verplichte persoonsgegevens naar waarheid in te vullen. Indien bij ROBOKIDS het vermoeden bestaat dat de opgegeven gegevens onjuist of onvolledig zijn dan heeft zij het recht te bestelling te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 4. De klant is verplicht een adreswijziging door te geven aan ROBOKIDS. Zolang ROBOKIDS geen adreswijziging heeft ontvangen, gaat zij ervan uit dat de klant woonachtig is op het laatst bij ROBOKIDS bekende adres. De klant blijft aansprakelijk voor bestellingen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Artikel 6 Levering bestellingen

 1. De levering van producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het bestelde product op voorraad is vindt levering plaats binnen 2-4 werkdagen na bestelling. Als levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde producten niet op voorraad zijn dan ontvangt de klant hierover bericht binnen 30 dagen na bestelling.
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. ROBOKIDS zal bestellingen binnen 30 dagen na besteldatum leveren. Indien dit niet mogelijk is ontvangt de klant binnen 2 – 4 dagen na bestelling per e-mail bericht en heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 4. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 5. Aan de leveringsplicht van ROBOKIDS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ROBOKIDS producten een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Alle bestellingen worden uitsluitend geleverd op het door de klant opgegeven adres. De klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgegeven van een juist en volledig adres. ROBOKIDS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk indien de klant en onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dienen door de klant zelf tijdig te worden gewijzigd. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de bestelling niet verzonden is.
 7. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico over op de klant. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij ROBOKIDS.
 8. Indien een bestelling uit levering van meerdere producten bestaat dan is ROBOKIDS bevoegd de levering op te schorten totdat alle producten tegelijk verstuurd kunnen worden.
 9. Bij bestellingen vanuit het buitenland is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten. ROBOKIDS behoudt zich het recht voor verzendingen naar het buitenland zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 7 Prijzen

 1. ROBOKIDS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is ROBOKIDS niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 3. Alle prijzen in de webshop zijn in Euro\’s en inclusief 21% Btw.
 4. De verzendkosten van producten die niet door de brievenbus passen worden berekend op basis van het gewicht van de bestelling. Indien ROBOKIDS te veel verzenkosten in rekening heeft gebracht dan ontvangt de klant het teveel betaalde bedrag aan verzendkosten binnen 5 dagen retour op een door de klant opgegeven rekeningnummer.
 5. Aan bepaalde betaalmethoden zijn extra kosten verbonden. Dit wordt voor de bestelling duidelijk aan de klant gecommuniceerd.
 6. Prijsverhogingen binnen 90 dagen na bestelling zijn toegestaan indien zij het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.

Artikel 8 Betaling en incassokosten

 1. Bestellingen kunnen op de volgende manieren betaald worden:
 • Visa
 • MasterCard
 • Maestro
 • American Express
 • UnionPay
 • Shop Pay
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • IDEAL
 • Sofort
 1. Bestellingen die geleverd dienen te worden naar het buitenland dienen vooraf betaald te worden. Zolang geen betaling heeft plaatsgevonden zal ROBOKIDS niet overgaan tot levering van de bestelling.
 2. ROBOKIDS is altijd gerechtigd de in lid 1 bedoelde betalingswijze te wijzigen.
 3. Bij betaling na ontvangst dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Voor betaling via alle betalingsmethodes , betaling na ontvangst en overboeking zijn de voorwaarden van de derde van toepassing. ROBOKIDS is geen partij in de relatie tussen de klant en de derde.
 5. Indien de klant het factuurbedrag niet tijdig of volledig betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft ROBOKIDS het recht, nadat zij de klant minimaal één heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het factuurbedrag de wettelijke rente in rekening te brengen.
 6. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bij een consumentenkoop worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Bij een bestelling / overeenkomst met een bedrijf/instelling handelend in bedrijf/beroep bedragen de incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag (inclusief btw en bijkomende kosten).
 7. Over de incassokosten is de klant eveneens de wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente bij een bestelling / overeenkomst met een bedrijf/instelling handelend in bedrijf/beroep bedraagt 1% per maand.

Artikel 9 Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat alle bestelde producten zijn geleverd aan de klant.
 2. Tijdens de bedenktijd is de klant verplicht zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen kenbaar te maken aan ROBOKIDS. Het kenbaar maken dient te klant te doen middels het modelformulier.
 4. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 5. Indien de klant na afloop van de in lid 3 en 4 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan ROBOKIDS heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. Wanneer een klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ROBOKIDS retourneren. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het herroepingsrecht.
 7. ROBOKIDS draagt er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Indien een bestelling uit meerdere producten bestaat en niet alle producten geretourneerd worden dan wordt alleen het volledige aankoopbedrag van het retour gezonden product terugbetaald. De berekende verzendkosten worden dan niet terugbetaald aan de klant.
 8. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de klant.

Producten dienen te worden teruggezonden naar: ROBOKIDS, Tom Lodewijkaan 20, 1183WE Amstelveen.

 1. Het herroepingrecht zoals omschreven in dit artikel geldt niet voor:

–        Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de                    leverancier geen invloed heeft

–        Producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een              duidelijk persoonlijk karakter hebben

Artikel 10 Garantie en conformiteit

 1. ROBOKIDS garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
 2. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan ROBOKIDS) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan ROBOKIDS.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan ROBOKIDS schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
 4. Indien klachten van de klant door ROBOKIDS gegrond worden bevonden, zal ROBOKIDS naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 5. De garantietermijn van ROBOKIDS komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ROBOKIDS is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
 6. De garantie geldt niet indien:

–          de klant de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken

–          de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ROBOKIDS en/of op de verpakking zijn behandeld

–          de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 11 Klachten

 1. ROBOKIDS zal klachten zo goed mogelijk, als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, oplossen.
 2. Een klacht over de bestelling dient de klant schriftelijk, per post of e-mail, binnen 7 dagen na ontdekking kenbaar te maken.
 3. Een ingediende klacht wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Indien ROBOKIDS een langere termijn voor de klacht benodigd, dan zal zij de klant daarover schriftelijk informeren. ROBOKIDS zal daarbij een indicatie geven wanneer de klant een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen uit de overeenkomst van de klant niet op, tenzij ROBOKIDS schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 12 Overmacht

 1. ROBOKIDS is niet aansprakelijk, indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan na komen ten gevolge van overmacht.
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ROBOKIDS, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 4. ROBOKIDS heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat ROBOKIDS haar verbintenis had moeten nakomen.
 5. ROBOKIDS heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 1 maand duurt, dan is zowel de klant als ROBOKIDS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als een bestelling overeenkomst gedeeltelijk geleverd is, dan heeft ROBOKIDS het recht om het reeds geleverde product separaat te factureren. De klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 6. ROBOKIDS is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst, hostingprovider, telefoondienst of stroomuitval.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Iedere aansprakelijkheid van ROBOKIDS is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. ROBOKIDS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat ROBOKIDS is uitgegaan van, door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. ROBOKIDS is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik van een besteld product, tenzij ROBOKIDS aansprakelijk is op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling
 4. ROBOKIDS is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:

–       Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ROBOKIDS aan de overeenkomst te laten                   beantwoorden, voor zover deze aan ROBOKIDS kan worden toegerekend.

–       Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.

–       Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

 1. ROBOKIDS is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:

–       Gederfde winst;

–       Gemiste besparingen;

–       Gevolgschade;

–       Reputatieschade;

–       Immateriële schade;

–       Teleurgestelde verwachtingen;

–       Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.

 1. Voor zover ROBOKIDS aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende bestelling. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ROBOKIDS beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 2. Elke aansprakelijkheid van ROBOKIDS vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 3. ROBOKIDS is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ROBOKIDS.
 5. De klant vrijwaart ROBOKIDS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ROBOKIDS toerekenbaar is.
 6. Indien ROBOKIDS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden ROBOKIDS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ROBOKIDS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ROBOKIDS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van alle door ROBOKIDS aan de klant verkochte en geleverde producten blijft bij ROBOKIDS zolang de klant de vorderingen van ROBOKIDS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.
 2. Het door ROBOKIDS geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag door de klant niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ROBOKIDS te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om ROBOKIDS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval ROBOKIDS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ROBOKIDS om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ROBOKIDS zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij ROBOKIDS, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. ROBOKIDS behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar webshop.
 3. Het is niet toegestaan de informatie of het beeldmateriaal van de webshop te kopiëren, openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

Artikel 16 Toepasselijkrecht en bevoegderechter

 1. Op alle overeenkomsten en bestellingen is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Geschillen tussen partijen zullen pas voorgelegd worden aan de bevoegde rechter nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingezet het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien een geschil bij een consumentenkoop niet in onderling overleg kan worden opgelost wordt deze voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 5. Geschillen tussen een bedrijf/instelling handelend als beroep of bedrijf worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van ROBOKIDS.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging Algemene Voorwarden

 1. ROBOKIDS is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de meest recente versie, dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de webshop van ROBOKIDS, te weten RoboKids.nl. Op verzoek van de klant verzendt ROBOKIDS kosteloos een schriftelijk exemplaar per post toe.